Politika e privatësisë

POLITIKA E PRIVATËSISË

Informacion për projektimin e të dhënave për klientët dhe perspektivat
(Statusi maj 2018, Versioni nr. 1)
Ne e marrim shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave dhe ju informojmë këtu se si i përpunojmë të dhënat tuaja dhe cilat janë pretendimet dhe të drejtat tuaja përkatëse sipas rregullave përkatëse të mbrojtjes së të dhënave .


Arkivi i deklaratës së privatësisë
1. Kontrolluesi i të dhënave dhe detajet e kontakteve 
Kontrolluesi i të dhënave
Mazda Austria GmbH
Ernst-Diez-Str. 3
9020 Klagenfurt
Austri
"E-mail:datenschutz@mazda.at " 

2. Qëllimet dhe bazat ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja
Ne përpunojmë të dhëna personale në përputhje me përcaktimet e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR), sipas ligjit kombëtar të mbrojtjes së të dhënave dhe dispozitave të tjera të zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave (detajet jepen në vijim). Detajet mbi cilat të dhëna përpunohen dhe si ato përdoren, varen kryesisht nga shërbimet e kërkuara ose të rëna dakord për secilin rast. Detaje të mëtejshme ose shtesa për qëllime të përpunimit të të dhënave, mund të gjenden në dokumentet përkatëse të kontratës, formularët, një deklaratë pëlqimi dhe/ose informacione të tjera që ju ofrohen (p.sh. në kontekstin e përdorimit të faqes sonë të internetit ose termave dhe kushteve tona). Përveç kësaj, ky informacion për mbrojtjen e të dhënave mund të azhurnohet herë pas here, siç mund ta zbuloni nga faqja jonë e internetit. 

2.1 Qëllimet për plotësimin e një marrëveshjeje ose masave para-kontraktuale (NENI 6, SEKSIONI 1 B I DPPP)

Përpunimi i të dhënave personale bëhet në mënyrë që të kryejmë kontratat tona me ju dhe ekzekutimin e porosive tuaja. Në veçanti, përpunimi shërben për të siguruar garancinë e prodhuesit, garanci shtesë të zgjatur, asistencë rrugore, Shërbimin e Kujdesit Mazda, mirëmbajtjen e Regjistrit Dixhital të Shërbimit, proceset e miratimit, programet e bonusit për personat me aftësi të kufizuara, subvencionet për financimin e automjeteve etj. Përpunimi i të dhënave personale bëhet edhe për ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve brenda kornizës së marrëdhënieve parakontraktore, p.sh. me perspektiva që kërkojnë një test drive. Sipas porosive tuaja ne ofrojmë shërbimet, masat dhe aktivitetet e nevojshme. Kjo në thelb përfshin komunikimin me ju në lidhje me kontratën, verifikueshmërinë e transaksioneve, porosive dhe marrëveshjeve të tjera, si dhe kontrollin e cilësisë me anë të dokumentacionit të duhur, ankesave, procedurave të garancisë dhe miratimit, masave për të kontrolluar dhe optimizuar proceset e biznesit si dhe përmbushjen e detyrave të përgjithshme të kujdesit, kontrollit dhe mbikëqyrjes nga kompanitë e lidhura (p.sh. ndërmarrja mëmë); monitorimi i produktit, ruajtja e sigurisë së produktit - dhe trafikut rrugor (p.sh. përmes fushatave të kujtesës dhe shërbimit) si dhe zhvillimi dhe përmirësimi i produktit, vlerësimet statistikore për menaxhimin e korporatave, regjistrimi dhe kontrolli i kostove, raportimi, komunikimi i brendshëm dhe i jashtëm, menaxhimi i emergjencave, vlerësimi i kontabilitetit dhe taksave të shërbimeve operacionale, menaxhimi i rrezikut, pohimi i pretendimeve ligjore dhe mbrojtje në rast të mosmarrëveshjeve ligjore; garantimi i sigurisë së IT (ndër të tjera sistemi dhe testet e besueshmërisë) dhe siguria e përgjithshme, duke përfshirë sigurinë e ndërtesës dhe impiantit, sigurimin dhe ushtrimin e autoritetit të brendshëm (p.sh. me anë të kontrolleve të hyrjes); garantimin e integritetit, vërtetësinë dhe disponueshmërinë e të dhënave, parandalimin dhe hetimin e shkeljeve kriminale; kontrolli nga organet mbikëqyrëse ose autoritetet mbikëqyrëse (p.sh. auditimi) .


2.2 Qëllimet brenda kornizës së interesit legjitim nga ana jonë dhe palëve të treta (NENI 6, SEKSIONI 1 F I DPPP)

Mbi dhe përtej përmbushjes aktuale të (para) marrëveshjes, ne përpunojmë të dhënat tuaja sa herë që kjo është e nevojshme për të mbrojtur interesat legjitime tonat ose të palëve të treta, në veçanti për qëllimet e mëposhtme:
Reklamimi ose hulumtimi i tregut dhe opinionit, për sa kohë që ju nuk keni kundërshtuar përdorimin e të dhënave tuaja;
Marrja e informacionit dhe shkëmbimi i të dhënave me agjencitë e kreditit kur kjo shkon përtej rrezikut tonë ekonomik;
Ekzaminimi dhe optimizimi i proceseve për analizën e nevojave;
Zhvillimi i mëtejshëm i shërbimeve dhe produkteve, si dhe sistemeve dhe proceseve ekzistuese;
Zbulimi i të dhënave personale brenda kornizës së kujdesit të duhur gjatë negociatave të shitjes së ndërmarrjes;
Për krahasim me listat evropiane dhe ndërkombëtare anti-terroriste, për aq sa kjo shkon përtej detyrimeve ligjore;
Pasurimi i të dhënave tona, p.sh. duke përdorur ose hulumtuar të dhëna të arritshme për publikun;
Vlerësimet statistikore ose analiza e tregut;
Qëllime krahasuese                                                                     Pretendime ligjore dhe mbrojtja në mosmarrëveshjet ligjore të cilat nuk i atribuohen drejtpërdrejt marrëdhënies kontraktuale;
Përpunimi i kufizuar i të dhënave, nëse një fshirje nuk është e mundur ose është e mundur vetëm me përpjekje në mënyrë disproporcionale të lartë për shkak të llojit të veçantë të ruajtjes;
Zhvillimi i sistemeve të pikëzimit ose proceseve automatike të vendimmarrjes;
Parandalimi dhe hetimi i veprave penale, nëse jo ekskluzivisht për përmbushjen e kërkesave ligjore;
Siguria e ndërtesës dhe impiantit (p.sh. me anë të kontrollit të aksesit dhe mbikëqyrjes me video), për aq sa kjo shkon përtej detyrave të përgjithshme të kujdesit;
Hetimet e brendshme dhe të jashtme, rishikimet e sigurisë;
Çdo monitorim ose regjistrim i bisedave telefonike për kontrollin e cilësisë dhe qëllimet e trajnimit;
Ruajtja dhe mirëmbajtja e çertifikimeve të një ligji privat ose me natyrë qeveritare;
Ushtrimi i autoritetit të brendshëm me anë të masave të duhura si dhe mbikëqyrjes me video për mbrojtjen e klientëve dhe punonjësve tanë si dhe për sigurimin e provave në rast të veprave penale dhe parandalimin e tyre.

2.3 Qëllimet brenda kornizës së pëlqimit tuaj (neni 6, seksioni 1 A I DPPP)

Të dhënat tuaja personale gjithashtu mund të përpunohen për qëllime të caktuara (p.sh. përdorimi i sistemeve të komunikimit të kompanisë për qëllime private; fotografi / video nga ju për botim në Intranet / Internet) përfshirë si rezultat i pëlqimit tuaj. Si rregull, ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë. Kjo vlen edhe për revokimin e deklaratave të pëlqimit që na janë lëshuar para hyrjes në fuqi të GDPR, dmth para 25 majit 2018. Ju do të informoheni veçmas për pasojat e revokimit ose refuzimit të dhënies së pëlqimit në tekstin përkatës të pëlqimit. Në përgjithësi, revokimi i pëlqimit vlen vetëm për të ardhmen. Përpunimi që ndodh para lëshimit të pëlqimit nuk ndikohet nga kjo dhe mbetet i ligjshëm. 

2.4 Qëllimet në lidhje me aderimin ndaj kërkesave statutore (neni 6, seksioni 1 C i GDPR) ose në interesin publik (neni 6, seksioni 1 e GDPR)

Ashtu si çdo aktor që merr pjesë në jetën e biznesit, ne gjithashtu jemi subjekt i një numri të madh të detyrimesh ligjore. Këto janë kryesisht kërkesa ligjore (p.sh. ligjet tregtare dhe tatimore), por gjithashtu nëse zbatohen ligji mbikëqyrës ose kërkesa të tjera të përcaktuara nga autoritetet qeveritare. Qëllimet e përpunimit mund të përfshijnë gjithashtu kontrolle të identitetit dhe moshës, parandalimin e mashtrimit dhe pastrimit të parave (p.sh. krahasimet me listat evropiane dhe ndërkombëtare anti-terror), pajtueshmërinë me detyrimet e kontrollit dhe njoftimit sipas ligjit tatimor si dhe arkivimin e të dhënave për qëllime të mbrojtjes së të dhënave dhe sigurisë së të dhënave, si dhe për qëllime të kontrolleve nga këshilltarët / auditorët tatimorë, autoritetet fiskale dhe autoritetet e tjera qeveritare. Për më tepër, mund të jetë e nevojshme të zbulohen të dhënat personale brenda kornizës së masave zyrtare të qeverisë / gjykatës për qëllimet e mbledhjes së provave, zbatimit të ligjit dhe ndjekjes penale ose përmbushjes së pretendimeve të ligjit civil. 

3.  Kategoritë e të dhënave që përpunojmë për sa kohë që nuk i marrim të dhënat direkt nga ju, dhe origjin e tyre.

Nëse është e nevojshme për marrëdhëniet kontraktuale me ju dhe aktivitetet e kryera nga ju, ne mund të përpunojmë të dhëna që i marrim ligjërisht nga Rrjeti ynë i autorizuar Mazda, ose kompani të tjera (p.sh. Kompanitë e Sigurimeve, Siguruesit e Financimit) ose palë të tjera të treta (Agjencitë e Kreditit, Botuesit e Adresave). Për më tepër, ne përpunojmë të dhëna personale që kemi mbledhur, marrë ose përfituar në mënyrë të ligjshme nga burime të aksesueshme nga publiku (të tilla si, për shembull, regjistrat komercialë dhe regjistrat e shoqatave, regjistrat civilë, shtypi, interneti dhe media të tjera) nëse kjo është e nevojshme dhe ne e kemi të lejuar të përpunojnë këto të dhëna në përputhje me dispozitat ligjore.
Të dhëna personale (emri, data e lindjes, vendi i lindjes, kombësia, statusi martesor, profesioni dhe të dhëna të krahasueshme, personi i kontaktit, të dhënat e patentës dhe të  ngjashme)
Të dhënat e kontaktit (adresa, adresa e postës elektronike, numri i telefonit dhe të dhëna të ngjashme)
Qiradhënësit dhe Qirmarrësit
Të dhënat e adresave (të dhëna të regjistrit të popullsisë dhe të dhëna të krahasueshme)
Patentë shoferi ose të dhëna të letërnjoftimit,
Konfirmimi i pagesës / konfirmimi i mbulimit për kartat bankare dhe të kreditit
Informacion në lidhje me situatën tuaj financiare (të dhëna për vlefshmërinë e kredisë përfshirë pikët, d.m.th. të dhëna për vlerësimin e rrezikut ekonomik)
Historia e klientit
Të dhënat teknike të automjeteve, përfshirë të dhënat diagnostike
Informacion për mirëmbajtjen dhe riparimin
Të dhëna në lidhje me përdorimin tuaj të telemedia-s së ofruar nga ne (p.sh. koha e hyrjes në faqet tona në internet, aplikacionet ose lajmet tona, faqet / lidhjet e klikuara nga ne ose shënimet dhe të dhënat e krahasueshme)
Të dhëna video 

4.  Marrësit ose kategoritë e marrësve të të dhënave tuaja        

Në kompaninë tonë, të dhënat tuaja merren nga ato zyra të brendshme ose njësi organizative që kanë nevojë për të dhëna tilla për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale dhe ligjore ose që kërkojnë të dhëna të tilla brenda kornizës së përpunimit dhe zbatimit të interesave tona legjitime.
Të dhënat tuaja zbulohen / kalohen tek zyrat dhe personat e jashtëm vetëm
Në lidhje me ekzekutimin e kontratës;
Për qëllime kur ne jemi të detyruar ose kemi të drejtë të japim informacion, njoftim ose të dhëna përcjellëse (p.sh. shoqata e sigurimit të përgjegjësisë së punëdhënësit, skemat e sigurimeve shëndetësore, autoritetet fiskale) në mënyrë që të plotësojmë kërkesat ligjore ose kur përcjellja e të dhënave është në interesin publik (shih numrin 2.4);
Në masën që kompanitë e jashtme të ofruesve të shërbimeve të porositura nga ne përpunojnë të dhëna si përpunues të kontratave ose palë që marrin funksione të caktuara (p.sh. ofruesit e asistencës në rrugë, garanci opsionale e zgjatur, Shërbimi i Kujdesit Mazda, si dhe Siguruesit e Financimit dhe Leasing) qendrat e të dhënave, mbështetja dhe mirëmbajtja e aplikacioneve të IT-së, arkivimi, përpunimi i dokumenteve, shërbimet e qendrave të thirrjeve, shërbimet e pajtueshmërisë, kontrolli, shqyrtimi i të dhënave për qëllime kundër pastrimit të parave, vërtetimi i të dhënave dhe mbrojtja e të dhënave. Kontroll i besueshmërisë, shkatërrim i të dhënave, blerje / prokurim, administrim i klientit, dyqane letrash, marketing, teknologji mediatike, hulumtim, kontroll i rrezikut, faturim, telefoni, menaxhim uebsajti, shërbime të auditimit, institucione krediti, fabrika shtypije ose kom - shoqëritë për hedhjen e të dhënave, shërbimet e ndërlidhësve, logjistikën);
Si rezultat i interesit tonë legjitim ose interesit legjitim të palës së tretë brenda kuadrit të qëllimeve të cituara nën numrin 2.2 (p.sh. tek autoritetet qeveritare, agjencitë e kreditit, agjencitë e mbledhjes, avokatët, gjykatat e ligjit, vlerësuesit, kompanitë që i përkasin grupeve të kompanive dhe trupat dhe instancat e kontrollit);
Nëse na keni dhënë pëlqimin për të transmetuar të dhëna tek palët e treta
.
Për më tepër, ne do të transmetojmë të dhënat tuaja tek palët e treta nëse nuk ju kemi informuar për këto veç e veç. Nëse ne komisionojmë ofruesit e shërbimeve brenda kornizës së përpunimit të një porosie, të dhënat tuaja do t'i nënshtrohen standardeve të sigurisë të përcaktuara nga ne në mënyrë që të dhënat tuaja të  mbrohen në mënyrë adekuate. Në të gjitha rastet e tjera, marrësit mund të përdorin të dhënat vetëm për qëllime për të cilat u janë dërguar të dhënat.

5. Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave tuaja

Ne përpunojmë dhe ruajmë të dhënat tuaja gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies sonë të biznesit. Kjo gjithashtu përfshin inicimin e një kontrate (marrëdhënie juridike parakontraktore) dhe ekzekutimin e një kontrate.
Mbi dhe përtej kësaj, ne jemi subjekt i detyrimeve të ndryshme për ruajtje dhe dokumentim që burojnë, ndër të tjera, nga Ligji Tregtar ose Tatimor. Periudhat dhe afatet për mbajtjen dhe / ose dokumentacionin e përcaktuar në to janë deri në dhjetë vjet pas përfundimit të marrëdhënies kontraktuale ose marrëdhënies juridike parakontraktore.
Për më tepër, dispozitat e veçanta ligjore mund të kërkojnë mbajtje më të gjatë. (p.sh. detyrimi ynë për të monitoruar produktet tona deri në fund të jetës së automjeteve për të qenë në gjendje të fillojmë fushatat e tërheqjes ose shërbimit nëse është e nevojshme.)
Nëse të dhënat nuk kërkohen më për të përmbushur detyrimet dhe të drejtat kontraktuale ose ligjore, ato fshihen rregullisht përveç nëse përpunimi i tyre i mëtejshëm - për një periudhë të kufizuar - është i nevojshëm për të përmbushur qëllimet e renditura nën numrin 2.2 për shkak të një interesi të jashtëzakonshëm të ligjshëm. Një interes i tillë mbizotërues legjitim konsiderohet të jetë rasti, për shembull, nëse nuk është e mundur të fshini të dhënat si rezultat i llojit të veçantë të ruajtjes ose kur kjo është e mundur vetëm me një shpenzim të madh të paarsyeshëm dhe përpunimi për qëllime të tjera përjashtohet nga masat e duhura teknike dhe organizative.

6.  Përpunimi i të dhënave në një shtet të tretë ose nga një organizatë ndërkombëtare

Të dhënat transmetohen në zyrat në vendet jashtë Zonës Ekonomike Evropiane BE / EEA (të ashtuquajturat shtete të treta) sa herë që është e nevojshme për të përmbushur një detyrim kontraktual ndaj jush (p.sh. nëse jeni dërguar në një vend tjetër), kjo kërkohet nga ligji ( p.sh. detyrimet e njoftimit sipas ligjit tatimor), i tillë është në interesin legjitim tonin ose të një pale të tretë ose ju na keni dhënë pëlqimin tuaj.
Në të njëjtën kohë, të dhënat tuaja mund të përpunohen në një vend të tretë, duke përfshirë në lidhje me përfshirjen e ofruesve të shërbimeve brenda kornizës së përpunimit të porosisë. Nëse asnjë vendim nuk është lëshuar nga Komisioni i BE në lidhje me praninë e një niveli të arsyeshëm të mbrojtjes së të dhënave për vendin përkatës, ne garantojmë që të drejtat dhe liritë tuaja do të mbrohen dhe garantohen në mënyrë të arsyeshme në përputhje me kërkesat e BE-së për mbrojtjen e të dhënave përmes marrëveshjeve kontraktuale për këtë efekt. Ne do t'ju ofrojmë informata të hollësishme sipas kërkesës.
Ju mund të kërkoni informacion mbi garancitë e përshtatshme ose të arsyeshme dhe mundësinë, si dhe ku të merrni një kopje të tyre nga zyrtari i kompanisë për mbrojtjen e të dhënave ose departamenti i burimeve njerëzore përgjegjës. 

7.Ruajtja e të  dhënave në mjet

Njësitë e kontrollit elektronik janë instaluar në automjetin tuaj. Këto njësi kontrolli përpunojnë të dhëna që, për shembull, marrin nga sensorët e automjeteve, krijojnë vetë ose shkëmbehen me njëri-tjetrin. Disa njësi kontrolli kërkohen për funksionimin e sigurt të automjetit tuaj, të tjerët ju ofrojnë mbështetje gjatë ngasjes (sistemet e ndihmës së shoferit) ose mundësojnë funksione komoditeti ose argëtimi.
Informacioni i përgjithshëm mbi përpunimin e të dhënave në automjet jepet më poshtë. Informacione të mëtejshme në lidhje me të dhënat specifike që mblidhen dhe ruhen në automjetin tuaj dhe transmetohen te palët e treta, dhe për çfarë qëllimi, mund të gjenden nën titullin "mbrojtja e të dhënave" në udhëzimet përkatëse të funksionimit, kur bëhen lidhje direkte me specifikimet funksionale të prekura. Këto udhëzime të përdorimit janë gjithashtu në dispozicion në internet dhe, në varësi të konfigurimeve të automjetit, në format dixhital në automjet.
Referencat personale
Çdo automjet identifikohet me anë të një numri unik identifikimi të automjetit. Ky numër identifikimi i automjetit gjurmohet nga pronarët aktualë dhe të mëparshëm të automjetit. Të dhënat e mbledhura nga automjeti gjithashtu mund të gjurmohen tek pronari ose shoferi i automjetit me mjete të tjera, p.sh., targa.
Të dhënat e gjeneruara ose të përpunuara nga njësitë e kontrollit prandaj mund të jenë të dhëna personale ose, në rrethana të caktuara, mund të jenë të dhëna personale të identifikueshme. Në varësi të të dhënave të automjetit që janë në dispozicion, mund të jetë e mundur të nxirren përfundime në lidhje me, për shembull, sjelljen tuaj të vozitjes, vendndodhjen tuaj ose rrugën tuaj, ose modelet e konsumit.
Të drejtat tuaja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave
Sipas ligjit aktual për mbrojtjen e të dhënave, ju keni disa të drejta në lidhje me kompanitë që përpunojnë të dhënat tuaja personale.
Në përputhje me rrethanat, ju keni të drejtë të kërkoni zbulimin e plotë të informacionit, falas, përballë prodhuesit dhe palëve të treta (p.sh., shërbime të porositura të prishjes ose punëtori, ofrues të shërbimeve në internet në automjet), me kusht që këto të kenë ruajtur të dhëna personale që kanë të bëjnë me ju. Ju mund të kërkoni informacione në lidhje me ato të dhëna që janë ruajtur për ju, për çfarë qëllimi dhe origjinën e atyre të dhënave. E drejta juaj për informacion shtrihet edhe në transferimin e të dhënave te palët e treta.
Të dhënat, të cilat ruhen ekskluzivisht në automjet, mund të shihen me ndihmën e ekspertëve, p.sh., në një punëtori automjetesh, në këmbim të pagesave nëse është e përshtatshme.
Kërkesat ligjore në lidhje me zbulimin e të dhënave
Në masën që ekzistojnë rregulloret ligjore, prodhuesit janë të detyruar të lëshojnë informacione të ruajtura prej tyre, me kërkesë të autoriteteve publike, në masën që kërkohet rast pas rasti (p.sh., kur një vepër penale po hetohet).
Autoritetet publike gjithashtu lejohen të lexojnë të dhënat nga automjetet në raste specifike, brenda fushës së ligjit në fuqi. Për shembull, në rast të një aksidenti, informacioni mund të lexohet nga njësia e kontrollit të qeseve të ajrit për të ndihmuar në sqarimin e rrethanave të aksidentit.
Të dhëna operacionale në automjet
Njësitë e kontrollit përpunojnë të dhëna në mënyrë që të operojnë automjetin.
Këto përfshijnë, për shembull:
Informacioni i statusit të automjetit (p.sh., shpejtësia, ngadalësimi, nxitimi anësor, shpejtësia e rrotave, treguesi i përdorimit të rripave të sigurimit),
kushtet mjedisore (p.sh., temperatura, sensori i shiut, sensori i distancës)
Këto të dhëna janë përgjithësisht të paqëndrueshme dhe nuk ruhen përtej kohës së funksionimit, dhe përpunohen vetëm në veturë. Njësitë e kontrollit shpesh përmbajnë media të ruajtjes së të dhënave. Këto mund të përdoren për të dokumentuar, përkohësisht ose përgjithmonë, informacione në lidhje me gjendjen e automjetit, stresin e përbërësit, kërkesat e mirëmbajtjes dhe ngjarjet teknike dhe dështimet.
Informacioni i mëposhtëm mund të ruhet, në varësi të konfigurimit teknik:
Kushtet e funksionimit të përbërësve të sistemit (p.sh., nivelet e mbushjes, presionet e gomave dhe statusi i baterisë),
Mosfunksionimet dhe defektet në përbërësit e rëndësishëm të sistemit (p.sh., ndriçimi dhe frenat),
Përgjigja e sistemit ndaj situatave të jashtëzakonshme të vozitjes (p.sh. vendosja e një qese ajri, aktivizimi i sistemeve të kontrollit të stabilitetit),
Informacion mbi ngjarjet në të cilat automjeti është dëmtuar,
Për automjetet elektrike, gjendja e ngarkimit të baterisë së tensionit të lartë dhe diapazoni i vlerësuar i automjetit.
Në raste të veçanta (p.sh., nëse automjeti ka zbuluar një mosfunksionim), mund të jetë e nevojshme të ruhen të dhëna që normalisht do të ishin të paqëndrueshme.
Nëse përdorni shërbime (p.sh. shërbime riparimi dhe mirëmbajtjeje), mund të jetë e mundur, nëse është e nevojshme, të lexoni dhe përdorni të dhënat e ruajtura të funksionimit së bashku me numrin e identifikimit të automjetit. Të dhënat nga automjeti mund të lexohen nga punonjësit e Rrjetit Mazda (p.sh. punëtori të autorizuara, prodhues) ose nga palë të treta (p.sh., shërbime të prishjes, dyqane të pavarura të riparimit). E njëjta gjë vlen në rastin e rasteve të garancisë dhe masave të sigurimit të cilësisë. Të dhënat zakonisht lexohen përmes lidhjes së detyrueshme OBD (diagnostifikimi në bord) në automjet. Të dhënat e përdorimit lexojnë dokumentin e kushteve teknike të automjetit ose përbërësve individualë dhe ndihmojnë në diagnostikimin e defekteve, pajtueshmërinë me detyrimet e garancisë dhe përmirësimin e cilësisë. Këto të dhëna, veçanërisht informacioni në lidhje me stresin e përbërësit, ngjarjet teknike, gabimet e funksionimit dhe gabime të tjera i transmetohen prodhuesit, nëse është e nevojshme, së bashku me numrin e identifikimit të automjetit. Për më tepër, përgjegjësia e produktit bie nën përgjegjësinë e prodhuesit. Për këtë qëllim, prodhuesi përdor të dhëna operative të jashtme të automjeteve, për shembull, fushata rikujtimi. Këto të dhëna mund të përdoren gjithashtu për të verifikuar pretendimet ligjore të klientit dhe pretendimet e garancisë së prodhuesit.
Kujtesa e gabimit në automjet mund të rivendoset nga një operator i shërbimit brenda punës së riparimit dhe mirëmbajtjes ose me kërkesën tuaj.
Funksionet e komoditetit dhe të argëtimit
Ju mund të ruani cilësimet e komoditetit dhe personalizimet në automjet dhe t'i ndryshoni / rivendosni ato në çdo kohë.
Në varësi të konfigurimeve të veçanta të automjetit, këto mund të përfshijnë:
Cilësimet e pozicionit të sediljes dhe timonit,
Rregullimet e shasisë dhe cilësimet e kondicionimit të ajrit,
Përshtatje të tilla si ndriçimi i brendshëm.
Ju jeni gjithashtu në gjendje të përfshini të dhëna në funksionet e informacionit dhe argëtimit të automjetit vetë brenda kontekstit të konfigurimit të zgjedhur.
Në varësi të konfigurimeve të veçanta të automjetit, këto mund të përfshijnë:
Të dhëna multimediale, p.sh., muzikë, filma ose foto për riprodhim në një sistem multimedial të integruar,
Të dhënat e librit të adresave për përdorim së bashku me një sistem të integruar pa duar ose sistem të integruar të navigimit,
Vendosën destinacionet e lundrimit,
Të dhëna në lidhje me përdorimin e shërbimeve të internetit.
Këto të dhëna për funksionet e komoditetit dhe të argëtimit mund të ruhen lokalisht në automjet ose mund të jenë të vendosura në një pajisje që keni lidhur me automjetin tuaj (p.sh. smartphone, shkop USB ose MP3 player). Me kusht që t'i keni futur vetë këto të dhëna, do të jeni në gjendje t'i fshini ato në çdo kohë.
Transmetimi i këtyre të dhënave nga automjeti bëhet ekskluzivisht me kërkesën tuaj, në veçanti, në lidhje me cilësimet që keni zgjedhur kur përdorni shërbimet në internet.
Integrimi i telefonave inteligjentë, për shembull, lojëra në Android Auto ose Apple
Nëse automjeti juaj është i pajisur në përputhje me rrethanat, ju do të jeni në gjendje të lidhni smartphone tuaj ose një pajisje tjetër celular me automjetin në mënyrë që të mund ta kontrolloni atë duke përdorur elementët e integruar të kontrollit brenda automjetit. Imazhet dhe tingujt e telefonave inteligjentë mund të dalin përmes sistemit multimedial të automjetit. Në të njëjtën kohë, informacioni specifik transferohet në smartphone-in tuaj. Në varësi të llojit të integrimit, kjo mund të përfshijë të dhëna për vendndodhjen, modalitetin ditë / natë dhe informacione të tjera të përgjithshme të automjetit. Ju lutemi familjarizohuni me udhëzimet e përdorimit për automjetin / sistemin e informacionit dhe të argëtimit.
Integrimi mundëson përdorimin e aplikacioneve të zgjedhura të smartphone, për shembull, navigimin ose riprodhimin e muzikës. Ndërveprimi i mëtejshëm midis smartphone dhe automjetit nuk ndodh, në veçanti, qasja aktive në të dhënat e automjetit. Natyra e çdo përpunimi të mëtejshëm të të dhënave përcaktohet nga ofruesi i aplikacionit. Nëse dhe cilat cilësime mund të përdoren varet nga aplikacioni i veçantë dhe sistemi operativ i smartphone-it tuaj.
Shërbime online
Nëse automjeti juaj është i pajisur me një lidhje rrjeti pa tel, kjo mundëson shkëmbimin e të dhënave midis automjetit tuaj dhe sistemeve të tjera. Lidhja pa tel mundësohet me anë të një njësie transmetimi dhe marrjeje që është specifike për automjetin ose përmes një terminali celular (p.sh., smartphone) që keni instaluar. Funksionet në internet mund të përdoren përmes kësaj lidhjeje rrjeti. Këto përfshijnë shërbime dhe aplikacione (aplikacione) në internet që ju ofrohen nga prodhuesi ose një ofrues tjetër.
Shërbimet e ofruara nga prodhuesi
Për shërbimet tona në internet, funksionet përkatëse përshkruhen nga Mazda në një vend të duhur (p.sh., në udhëzimet e funksionimit dhe / ose në faqen e internetit specifike të vendit për Mazda) dhe sigurohen së bashku me informacionin shoqërues të mbrojtjes së të dhënave. Të dhënat personale mund të përdoren për të ofruar shërbime në internet. Shkëmbimi i të dhënave për këtë qëllim bëhet përmes një lidhjeje të mbrojtur, për shembull, duke përdorur sistemet IT të destinuara për këtë. Përveç ofrimit të shërbimeve, mbledhja, përpunimi dhe përdorimi i të dhënave personale bëhet ekskluzivisht në bazë të një leje ligjore, për shembull, në rastin e sistemeve të thirrjeve emergjente të kërkuara nga ligji, me anë të një marrëveshje kontraktuale ose miratimi .
Ju mund të aktivizoni ose çaktivizoni shërbimet dhe funksionet (ndonjëherë me ngarkesë) në automjet, dhe nganjëherë edhe të gjithë lidhjen pa tel. Funksionet dhe shërbimet e kërkuara nga ligji, siç janë sistemet e thirrjeve emergjente, përjashtohen nga kjo.
Shërbime të palëve të treta: Nëse vendosni të përdorni shërbimet në internet të ofruesve të tjerë (palë të treta), këto shërbime do të vijnë nën përgjegjësinë e ofruesit përkatës dhe do t'i nënshtrohen kushteve të tyre të mbrojtjes së të dhënave dhe kushteve të përdorimit. Prodhuesi në përgjithësi nuk ka asnjë ndikim në lidhje me përmbajtjen e shkëmbyer në këtë mënyrë.
Ju lutemi informoni veten në lidhje me natyrën, fushën dhe qëllimin në lidhje me mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave personale brenda kontekstit të shërbimeve të palëve të treta nga ofruesi përkatës i shërbimeve.      

8.  Të drejtat tuaja për mbojtjen e të dhënave

Nëse plotësohen disa kushte, ju mund të kërkoni të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave kundër nesh.
Kështu, ju keni të drejtë të merrni informacion nga ne mbi të dhënat e ruajtura mbi ju në përputhje me rregullat e Art. 15 të GDPR.
Nëse e kërkoni këtë, ne do të korrigjojmë të dhënat e ruajtura rreth jush në përputhje me Art. 16 të GDPR nëse të dhëna të tilla janë të pasakta ose me të meta. Nëse dëshironi, ne do t'i fshijmë të dhënat tuaja në përputhje me parimet e Art. 17 të GDPR nëse kjo nuk parandalohet nga dispozitat e tjera ligjore (p.sh. detyrimet ligjore të ruajtjes ose kufizimet e përcaktuara në § 35 të Ligjit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave Gjermane (BDSG)) ose një interes mbizotërues nga ana jonë (për shembull , për të mbrojtur të drejtat dhe pretendimet tona). 
Duke marrë parasysh parakushtet e përcaktuara në Art. 18 të GDPR, ju mund të kërkoni që ne të kufizojmë përpunimin e të dhënave tuaja. Për më tepër, ju mund të paraqisni një kundërshtim për përpunimin e të dhënave tuaja në përputhje me Art. 21 të GDPR, si rezultat i së cilës ne duhet të ndalojmë përpunimin e të dhënave tuaja. Megjithatë, kjo e kundërshtimit vlen nëse rrethana shumë të veçanta e karakterizojnë situatën tuaj personale, ku të drejtat e kompanisë sonë mund të bien ndesh me të drejtën tuaj të kundërshtimit. 
Ju gjithashtu keni të drejtë të merrni të dhënat tuaja në përputhje me marrëveshjet e parashikuara në Art. 20 të GDPR në një format të strukturuar, të zakonshëm dhe të lexueshëm nga makina ose të transmetoni të dhëna të tilla tek një palë e tretë.
Për më tepër, ju keni të drejtë të anuloni pëlqimin që na është lëshuar për të përpunuar të dhëna personale në çdo kohë efektive në të ardhmen (shih numrin 2.3). 
Informacion në lidhje me situatën tuaj financiare (të dhëna për vlefshmërinë e kredisë përfshirë pikëzimin, d.m.th. të dhëna për vlerësimin e rrezikut ekonomik)
Ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës të mbrojtjes së të dhënave (neni 77 i GDPR). Sidoqoftë, ne rekomandojmë që së pari t'i dërgoni një ankesë zyrtarit tonë të mbrojtjes së të dhënave.
Kur është e mundur, kërkesat tuaja për ushtrimin e të drejtave tuaja duhet të dërgohen me shkrim në adresën e përmendur më lart ose t'i drejtohen drejtpërdrejt zyrtarit tonë të mbrojtjes së të dhënave.

9.  Shtrirja e detyrimeve tuaja për të na mundësuar të dhënat tuaja

Ju vetëm duhet të siguroni të dhëna që janë të nevojshme për fillimin dhe kryerjen e marrëdhënies së biznesit ose për një marrëdhënie parakontraktuese me ne ose mbledhjen e të cilave ne e kemi detyrim me ligj. Pa këto të dhëna, ne zakonisht nuk jemi në gjendje të përfundojmë marrëveshjen ose të vazhdojmë të kryejmë marrëveshje të tilla. Kjo gjithashtu mund të ketë të bëjë me të dhëna që kërkohen më vonë brenda kornizës së marrëdhënies kontraktuale. Nëse ne kërkojmë të dhëna nga ju mbi dhe përtej kësaj, ju do të informoheni veçmas për natyrën vullnetare të informacionit. 

10. Prezenca e një vendimi automatik te marrë ne raste individuale (përfshirë profilizimin)

Ne nuk përdorim ndonjë procedurë vendimmarrje krejt të automatizuar siç përcaktohet në nenin 22 të GDPR. Nëse ne vendosim një procedurë të tillë në raste individuale në të ardhmen, ne do t'ju informojmë në përputhje me këtë veçmas, nëse kjo kërkohet me ligj.
Në rrethana të caktuara, ne mund të përpunojmë të dhënat tuaja pjesërisht me qëllim të vlerësimit të disa aspekteve personale (profilizimi).
Në mënyrë që t'ju ofrojmë informacion dhe këshilla të synuara për produktet, ne mund të përdorim mjete vlerësimi. Këto mundësojnë një dizajn, komunikim dhe reklamim të produkteve të orientuara drejt nevojave, duke përfshirë hulumtimin e tregut dhe opinionit.
Procedura të tilla mund të përdoren gjithashtu për të vlerësuar aftësinë paguese dhe aftësinë tuaj të kreditit, si dhe për të luftuar pastrimin e parave dhe mashtrimet. "Vlerat e pikëve" mund të përdoren për të vlerësuar aftësinë tuaj të kreditit. Në rastin e pikëzimit, probabiliteti llogaritet duke përdorur metoda matematikore me të cilat një klient do të përmbushë detyrimet e tij të pagesës në përputhje me kontratën. Kështu, vlera të tilla të pikëve na mbështesin, për shembull, në vlerësimin e aftësive tona të kreditit, vendimmarrjen në kontekstin e marrëveshjeve të produkteve dhe janë përfshirë në menaxhimin e rrezikut tonë. Llogaritja bazohet në metodat e njohura dhe të provuara matematikisht dhe statistikisht dhe bazohet në të dhënat tuaja, në veçanti të ardhurat, shpenzimet, detyrimet ekzistuese, profesionin, punëdhënësin, kohëzgjatjen e shërbimit, përvojën nga marrëdhënia e mëparshme e biznesit, ripagimin e huave të mëparshme në përputhje me kontrata dhe informacioni nga agjencitë e kreditit.
Informacion mbi kombësinë dhe kategoritë e veçanta të të dhënave personale sipas Art. 9 GDPR nuk janë përpunuar.
Informacion mbi të drejtën tuaj të kundërshtimit sipas Art. 21 të GDPR
Ju keni të drejtë të paraqisni një kundërshtim në çdo kohë kundër përpunimit të të dhënave tuaja që kryhet në bazë të Art. 6, seksioni 1 f i GDPR (përpunimi i të dhënave në bazë të peshimit të interesave) ose Art. 6, seksioni 1 e GDPR (përpunimi i të dhënave në interes publik). Parakushti për këtë, megjithatë, është që të ketë arsye për kundërshtimin tuaj që burojnë nga situata juaj e veçantë personale. Kjo vlen edhe për profilizimin që bazohet në këtë qëllim sipas Art. 4, nr. 4 të GDPR. Nëse paraqisni një kundërshtim, ne nuk do të përpunojmë më të dhënat tuaja personale nëse nuk mund të demonstrojmë arsye bindëse që garantojnë mbrojtje për përpunimin që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë tuaja, ose përpunimi i shërben qëllimit të pohimit, ushtrimit ose mbrojtjes së pretendimeve ligjore.
Ne gjithashtu do të përdorim të dhënat tuaja personale në mënyrë që të kryejmë reklama direkte. Nëse nuk doni të merrni ndonjë reklamë, ju keni të drejtë të bëni një kundërshtim të tillë në çdo kohë. Kjo vlen edhe për profilizimin në masën që është e lidhur me një reklamë të tillë të drejtpërdrejtë. Ne do ta respektojmë këtë kundërshtim me efekt në të ardhmen. Ne nuk do të përpunojmë më të dhënat tuaja me qëllim të reklamimit të drejtpërdrejtë nëse kundërshtoni përpunimin për këtë qëllim.
Kundërshtimi mund të paraqitet pa respektuar asnjë nga kërkesat e formularit dhe nëse është e mundur duhet dërguar tek Mazda Austria GmbH osekoncesionari. Politika jonë e privatësisë dhe informacioni mbi mbrojtjen e të dhënave në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave sipas neneve 13, 14 dhe 21 GDPR mund të ndryshojnë herë pas here. Të gjitha ndryshimet do të publikohen në këtë faqe. Versionet e vjetra mund të shikohen në një arkiv.

KUSHTET E PRIVATËSISË
Ju mund të menaxhoni privatësinë tuaj dhe mënyrën se si ne mbledhim të dhëna për ju në 
MANAGE YOUR SETTINGS
Deklarata plotësuese e privatësisë për faqen tonë të internetit
Deklarata e Privatësisë

Mbrojtja e privatësisë tuaj në përpunimin e të dhënave tuaja personale është një shqetësim i rëndësishëm për Mazda, dhe çdo e dhënë personale e mbledhur gjatë vizitave në faqen tonë të internetit përpunohet nga ne në përputhje me dispozitat ligjore të vlefshme për vendet në të cilat mirëmbahen faqet e internetit. Faqet tona të internetit mund të përfshijnë lidhje me faqet e tjera, përmbajtja e të cilave nuk është nën kontrollin tonë dhe Mazda nuk mund të pranojë ndonjë përgjegjësi për përmbajtjen brenda këtyre faqeve të internetit.
Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale
Kur vizitoni faqet tona të internetit, serveri ynë i internetit rregullon automatikisht emrin e ofruesit tuaj të shërbimit të internetit, faqen e internetit nga e cila na vizitoni, faqet e internetit që vizitoni në të vërtetë dhe datën dhe kohëzgjatjen e vizitës suaj. Të dhënat personale shtesë ruhen vetëm nëse ju pranoni vullnetarisht, për shembull në kontekstin e një regjistrimi, sondazhi, konkursi ose në ekzekutimin e një kontrate.
Duhet të theksohet se shtojcat sociale në faqen e internetit siç është Facebook, na dërgon drejtpërdrejt të dhëna për përdoruesit e regjistruar në server dhe gjithashtu të dhënat e përdoruesve të vizitorëve që nuk janë anëtarë të Facebook. Një lidhje në politikën private të Facebook është e bashkangjitur për informacionin tuaj //www.facebook.com/policy.php 

Siguria
Mazda përdor masa teknike dhe organizative të sigurisë në mënyrë që të mbrojë të dhënat që kemi nën kontrollin tonë nga manipulimi aksidental ose i qëllimshëm, humbja, shkatërrimi ose kundër hyrjes nga persona të paautorizuar.

Përgjegjësia ligjore
Google reCAPTCHA:
Bazuar në interesin tonë të ligjshëm në parandalimin e mesazheve spam dhe abuzimit, ne gjithashtu përdorim funksionin reCAPTCHA të Google në faqen tonë të internetit. Ky funksion përdoret kryesisht për të dalluar nëse një input është bërë nga një person fizik apo është abuziv nga përpunimi i automatizuar. Shërbimi përfshin dërgimin e adresës IP dhe mbase të dhëna të tjera të kërkuara nga Google për shërbimin reCAPTCHA të Google. Informacione shtesë në lidhje me reCAPTCHA të Google dhe politikën e privatësisë së Google mund të gjenden në https://policies.google.com/privacy?hl=en 
Google Analytics

Kjo faqe e internetit gjithashtu përdor Google Analytics, një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandë ("Google"). Google Analytics përdor cookies, të cilat janë skedarë me tekst të vendosur në kompjuterin tuaj, për të ndihmuar faqen e internetit të analizojë se si përdoruesit e përdorin faqen. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të faqes në internet (përfshirë adresën tuaj IP). Adresa juaj IP do të anonimizohet dhe Google nuk do të shoqërojë adresën tuaj IP me ndonjë të dhënë tjetër të mbajtur nga Google. Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj. Sidoqoftë, ju lutem vini re se nëse e bëni këtë, mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të kësaj faqe në internet. Për më tepër, ju mund të parandaloni mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave të Google (cookies dhe adresa IP) duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit të disponueshme në https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?. Informacione të mëtejshme në lidhje me termat dhe kushtet e përdorimit dhe privatësinë e të dhënave mund të gjenden në https://www.google.com/analytics/terms/.
Klikoni këtu për një përmbledhje të privatësisë në Google, për të hequr dorë nga gjurmimi nga Google Analytics në të gjitha faqet e internetit, ju lutem vizitoni: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Alternativë për Shtojcën e shfletuesit ose në rast të shfletimit përmes pajisjeve mobile, ju mund të çaktivizoni Google Analytics duke klikuar në lidhjen vijuese. Një cookie për heqjen dorë do të vendoset në kompjuter, i cili parandalon mbledhjen në të ardhmen të të dhënave tuaja kur vizitoni këtë faqe në internet. (Ky Cookie Opt-Out do të funksionojë vetëm brenda këtij shfletuesi në pajisjen tuaj. Nëse fshini cookies në pajisjen tuaj, por dëshironi të vazhdoni të bllokoni gjurmimin e kësaj faqe në internet, do të duhet të klikoni përsëri në lidhjen).
Teknologjia e gjurmimit Eloqua e përdorur në faqen tonë të internetit dhe në postat elektronike të marketingut
Ne përdorim Softuer Automatizimi Eloqua Marketing nga Oracle Marketing Cloud për të personalizuar komunikimin tonë me ju, për faqet në faqet tona të internetit dhe për informacionin që ju dërgojmë. 

Cookies Eloqua
Në faqet përkatëse, Eloqua përdor cookies dhe kodin JavaScript për të matur sjelljen e përdoruesit dhe për të hyrë në informacione të caktuara, për shembull, navigimin që bëni në faqen tonë të internetit, sjelljen tuaj të klikimit, IP-në e burimit (adresën tuaj IP), shtetin nga ku aksesoni faqen, lloji i shfletuesit tuaj etj. Eloqua shton një cookie në pajisjen tuaj kur vizitoni për herë të parë faqen tonë të internetit. Ne përdorim cookie Eloqua dhe informacione nga kodi JavaScript për të analizuar përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit dhe komunikimet tona për të kuptuar se për çfarë jeni të interesuar dhe si mund t'i përmirësojmë komunikimet që merrni nga ne.
Për të marrë komunikime personale dhe për të personalizuar përvojën tuaj të përdoruesit, ne lidhim informacionin personal që keni ndarë me ne përmes një paraqitjeje të formularit, p.sh. një anëtarësim për të rejat, një kërkesë për test drive etj, në informacionin e shfletuesit të lidhur me cookie Eloqua në pajisjen tuaj. Cookie do të çaktivizohet pas dy vjetësh, përveç nëse ju e fshini atë më parë nga cilësimet e shfletuesit tuaj.
Ne përdorim cookies Eloqua bazuar në Art. 6 (1) fjalia 1 f) GDPR, përmes së cilës ne ndjekim interesat e lartpërmendura legjitimë.
Për të çaktivizuar gjurmimin e cookies Eloqua, ju lutemi rregulloni preferencat tuaja këtu. 

1Makinat e treguara mund të mos jenë të njëjta me modelet e destinuara për tregun shqiptar. Ngjyrat dhe veçoritë e caktuara të brendshme dhe të jashtme të paraqitura mund të ndryshojnë nga modeli aktual dhe makinat mund të pajisen me shtesa opsionale.

Të gjitha çmimet e paraqitura janë çmime të rekomanduara jo detyruese nga Mazda Motor, përfshirë TVSH-në (20%) dhe Taksa speciale. Për shkak të kompleksitetit të llogaritjes së taksave, mund të ndodhin mospërputhje të caktuara, kështu që pyesni dealer-in tuaj Mazda për çmimin e saktë të një modeli të veçantë.